Членски внос от 01.01.2024г

С настоящата информация следва да се запознаят всички лечебни и здравни заведения на територията на РЛК Стара Загора, които превеждат членския внос по ведомост и всички лекари членуващи в колегията.

Уважаеми колеги,

С ПМС № 193/12.10.2023 г., ДВ бр.87/17.10.2023 г. се

определи МРЗ за страната от 01.01.2024 г., в размер на 933 лв.

Съгласно чл.42, ал.1 от Устава на БЛС минималният месечен членски внос е в размер 2% от МРЗ, а отчислението към УС на БЛС в размер на 30 % от минимален месечен размер на членския внос.

Във връзка с това Ви уведомяваме, че считано от 01.01.2024 г.:минималният месечен членски внос ще бъде в размер на 18.00 лв