Обява за кабинет под наем

Отдава се под наем от собственик кабинет на ул.”Юрий Венелин 12” ет.1, кабинетът е с квадратура от 50кв + тераса¸ разполага с 2 климатика,компютър, принтер и дефибрилатор.Кабинетът може да се види за оглед след предварителна уговорка. Цена 500 лв на месец.Тел. за контакт 0885 434 191- Ваня Стоименова.

Уважаеми колеги,

Български лекарски съюз започва кампания в помощ на търсещите работа лекари и лечебните заведения, които набират персонал.На специално разработена секция на сайта на Съсловната организация под надслов “Кариери” ежедневно ще се публикува информация за свободните работни места за лекари в страната. 

За целта, всички лечебни заведения, медицински центрове, Общини от цялата страна, РЗИ и други, могат да подават обявите си за вакантни места към централата на БЛС, а информацията ще се публикува безплатно на сайта на БЛС. Необходимо е само на имейл на pr@blsbg.comда се изпрати попълнена бланка, съдържаща информация за вакантното място, изискванията към кандидата и условията на работа и др. /Бланката може да намерите в прикачения файл/.Публикувани на едно място всички обяви ще бъдат от полза за търсещите работа лекари, които бързо могат да намерят необходимата им информация.

Какво трябва да направят лечебните заведения ако искат да се публикува обява за работа на сайта на БЛС:

-Да ни изпратите имейл на pr@blsbg.com, с попълнена бланка /може да бъде намерена в прикачения файл/;

-Да посочите имейл и/или телефон на лице за контакт, към което да бъдат подавани кандидатурите за работа.

Обявите ще се публикуват за срок от един месец. След неговото изтичане, ако желаете информацията да бъде подновена, моля да позвъните на тел: 0898 483 597или пишете на имейл: pr@blsbg.com.

Информацията може да намерите и тук⤵️https://blsbg.com/bg/blgarski-lekarski-siuz-s-kampaniia-v-pomoshch-na-lekarite-trseshchi-rabota_p11312.html

Дневен център за подкрепа на лица с различни форми на деменци я и техните семейства

Кой предлага и изпълнява услугата:

 • Община Казанлък

Кой може да ползва услугите:

 • Пълнолетни лица (над 18 г.) с различни форми на

деменция и техн ите се мейства;

 • Пълнолетни лица с различни форми на деме нция ,

ползващи други социални услуги в общността ,

както и лицата , които се грижат за тях;

 • Пълнолетни лица с различни форми на деме нция ,

ползващи услу ги от резиде нтен тип в специализирани институции на територията на Община Казанлък, и те хните семейства.

Какви услуги се предлагат:

Услугите се предоставят от мултидисщшлинарен екип, състоящ се от:

ll      Социални работници;

 • Медицински сестри ;
 • Гериатричен специалист ;
 • Трудотер апевти;
 • Психолог;
 • Психиатър;
 • Рехабилитатор.

Материална база:

 • Материалната   база    и     оборудването,     с     които

разполага центъ ра са напълно съобразени с функционалностите му. Дневният център разполага със зала за рехабилитация, всекид невна , кухня с трапезария, кабинети на психолог, социални работници и медицински сестри, зала за трудотерапия и 6 спални помещения със собствени санитарни възли.

Цел на услугата:

 • копие на експертно решение на ТЕЛК/ НЕЛК; о          копие на медицинаш протокол на ЛКК;
 • копие                на               удостоверение                за настойничество/попечителство (при наличие);
 • докуме нт       за       самоличност       на      законен представител (за справка)
 • При първоначално постъпване на потребителя в ДЦПЛРФДТС (или при прекъсване ползването на социалните услуги за повече от  два  месеца) се       представя  резултат                от           задължително контролно изслед ване за чревно носителство и паразити на потребители, ползващи социалните услуги;
 • служебна    бележка   за  настоящ   адрес       (при разлика с постоянен адрес).

Контакти:

0882 83 66 69

0885 44 06 51

 • Хранене и условия за почивка. Храненето е съобразено с диетич ните и възрасто ви особе ности на потребителите;
 • Комплексна рехабилита ция и хигиенни услуги;
 • Оказване на ежеднев на подкрепа за поддържане и разширяван е на уменията за самостоятелен живот;
 • Корекционно-ком пснса торна и социализ иращ а дейнос т за под пома гане съхраняването на

двигателното, психическото и умствено развитие на потребителите;

l.J    Поддърж ане     и      развитие     на      инд иви дуалните

П Създаване на възможност за независим живот на възрастните хора и хората с увреждания чрез предоставяне на качествени, достъпни и ефективни между секторни услуги за дългосрочна грижа, съобразени с реалните потребности на хората в общността;

 • Извеждане на хората с увреждания и възрастните

хора от специализираните институции;

 • Превснция на институционализацията на тези лица

чре з     предоставяне     на     социалните      услуги     в общността за дневна и почасова грижа.

възможности, социалните уме ния и контакти ;

 • Консултиране и оказване на съдействие и подкрепа

на семействата и близките на потребителите с различна форма на деменция;

Условия и ред за ползване на социашште услуги:

О Писмено със  Заявление до  Дирекция  „Социално под помагане – Казанлък „

 • Към заявлението се прилагат следните документи:

o      копие от документ за самол ичност (за справка); о           актуал ни медицински до кументи, с които се

удостоверява здравословно състояние на лицето и е поставена диагноза деменция;

Къде и как може да намерите дневния център:

Дневен център за подкрепа на лица    с     различни    форми      на деменция и техните семейства се намира на адрес: гр. Казанлък, ул.         ,,М.              Стойнов“                №       11                   в непосредствена близост до Дом за пълнолетни лица с деменция.

Дневен център за подкрепа на лица с различни форми на деменци я и техните семейства

Кой предлага и изпълнява услугата:

 • Община Казанлък

Кой може да ползва услугите:

 • Пълнолетни лица (над 18 г.) с различни форми на

деменция и техн ите се мейства;

 • Пълнолетни лица с различни форми на деменция ,

ползващи други социални услуги в общността ,

както и л ицата , които се грижат за тях;

 • Пълнолетни лица с различни форми на деменция ,

ползващи услуги от резидентен тип в специализирани институции на територията на Община Казанлък, и техните семейства.

Какви услуги се предлагат:

Услугите се предоставят от мултидисциплинарен екип, състоящ се от:

ll      Социални работници;

 • Медицински сестри ;
 • Гериатричен специалист ;
 • Трудотер апевти;
 • Психолог;
 • Психиатър;
 • Рехабилитатор.

Материална база:

 • Материалната   база    и     оборудването,     с     които

разполага центъ ра са напълно съобразени с функционалностите му. Дневният център разполага със зала за рехабилитация, всекид невна , кухня с трапезария, кабинети на психолог, социални работници и медицински сестри, зала за трудотерапия и 6 спални помещения със собствени санитарни възли.

Цел на услугата:

 • копие на експертно решение на ТЕЛК/ НЕЛК; о          копие на медицинаш протокол на ЛКК;
 • копие                на               удостоверение                за настойничество/попечителство (при наличие);
 • докуме нт       за       самоличност       на      законен представител (за справка)
 • При първоначално постъпване на потребителя в ДЦПЛРФДТС (или при прекъсване ползването на социалните услуги за повече от  два  месеца) се       представя  резултат                от           задължително контролно изслед ване за чревно носителство и паразити на потребители, ползващи социалните услуги;
 • служебна    бележка   за  настоящ   адрес       (при разлика с постоянен адрес).

Контакти:

0882 83 66 69

0885 44 06 51

 • Хранене и условия за почивка. Храненето е съобразено с диетич ните и възрасто ви особе ности на потребителите;
 • Комплексна рехабилита ция и хигиенни услуги;
 • Оказване на ежеднев на подкрепа за поддържане и разширяван е на уменията за самостоятелен живот;
 • Корекционно-ком пснса торна и социализ иращ а дейнос т за под пома гане съхраняването на

двигателното, психическото и умствено развитие на потребителите;

l.J    Поддърж ане     и      развитие     на      инд иви дуалните

П Създаване на възможност за независим живот на възрастните хора и хората с увреждания чрез предоставяне на качествени, достъпни и ефективни междусекторни услуги за дългосрочна грижа, съобразени с реалните потребности на хората в общността;

 • Извеждане на хората с увреждания и възрастните

хора от специализираните институции;

 • Превснция на институционализацията на тези лица

чре з     предоставяне     на     социалните      услуги     в общността за дневна и почасова грижа.

възможности, социалните уме ния и контакти ;

 • Консултиране и оказване на съдействие и подкрепа

на семействата и близките на потребителите с различна форма на деменция;

Условия и ред за ползване на социашште услуги:

О Писмено със  Заявление до  Дирекция  „Социално под помагане – Казанлък „

 • Към заявлението се прилагат следните документи:

o      копие от документ за самол ичност (за справка); о           актуал ни медицински до кументи, с които се

удостоверява здравословно състояние на лицето и е поставена диагноза деменция;

Кой предлага и изпълнява услугата:

 • Община Казанлък

Кой може да ползва услугите:

 • Пълнолетни лица (над 18 г.) с различни форми на

деменция и техн ите се мейства;

 • Пълнолетни лица с различни форми на деме нция ,

ползващи други социални услуги в общността ,

както и л ицата , които се грижат за тях;

 • Пълнолетни лица с различни форми на деме нция ,

ползващи услу ги от резиде нтен тип в специализирани институции на територията на Община Казанлък, и те хните семейства.

Какви услуги се предлагат:

Услугите се предоставят от мултидисщшлинарен екип, състоящ се от:

ll      Социални работници;

 • Медицински сестри ;
 • Гериатричен специалист ;
 • Трудотер апевти;
 • Психолог;
 •  Психиатър;
 • Рехабилитатор.

Материална база:

 • Материалната   база    и     оборудването,     с     които

разполага центъ ра са напълно съобразени с функционалностите му. Дневният център разполага със зала за рехабилитация, всекид невна , кухня с трапезария, кабинети на психолог, социални работници и медицински сестри, зала за трудотерапия и 6 спални помещения със собствени санитарни възли.

Цел на услугата:

 • копие на експертно решение на ТЕЛК/ НЕЛК; о          копие на медицинаш протокол на ЛКК;
 • копие                на               удостоверение                за настойничество/попечителство (при наличие);
 • докуме нт       за       самоличност       на      законен представител (за справка)
 • При първоначално постъпване на потребителя в ДЦПЛРФДТС (или при прекъсване ползването на социалните услуги за повече от  два  месеца) се       представя  резултат                от           задължително контролно изслед ване за чревно носителство и паразити на потребители, ползващи социалните услуги;
 • служебна    бележка   за  настоящ   адрес       (при разлика с постоянен адрес).

Контакти:

0882 83 66 69

0885 44 06 51

 • Хранене и условия за почивка. Храненето е съобразено с диетич ните и възрасто ви особе ности на потребителите;
 • Комплексна рехабилита ция и хигиенни услуги;
 • Оказване на ежеднев на подкрепа за поддържане и разширяван е на уменията за самостоятелен живот;
 • Корекционно-ком пснса торна и социализ иращ а дейнос т за под пома гане съхраняването на

двигателното, психическото и умствено развитие на потребителите;

  Поддържане     и      развитие     на      индивидуалните

П Създаване на възможност за независим живот на възрастните хора и хората с увреждания чрез предоставяне на качествени, достъпни и ефективни междусекторни услуги за дългосрочна грижа, съобразени с реалните потребности на хората в общността;

 • Извеждане на хората с увреждания и възрастните

хора от специализираните институции;

 • Превснция на институционализацията на тези лица

чре з     предоставяне     на     социалните      услуги     в общността за дневна и почасова грижа.

възможности, социалните уме ния и контакти ;

 • Консултиране и оказване на съдействие и подкрепа

на семействата и близките на потребителите с различна форма на деменция;

Условия и ред за ползване на социашште услуги:

О Писмено със  Заявление до  Дирекция  „Социално под помагане – Казанлък „

 • Към заявлението се прилагат следните документи:

o      копие от документ за самол ичност (за справка); о           актуал ни медицински до кументи, с които се

удостоверява здравословно състояние на лицето и е поставена диагноза деменция;