Декларация

“ДО
Д-Р ЖУЛИЕТА ЗДРАВКОВА
ДИРЕКТОР
НА РЗОК
СТАРА ЗАГОРА

Относно:​Член 170 от НРД 2019-2022

УВАЖАЕМА Д-Р ЗДРАВКОВА,
​Във връзка с неофициална информация за разнопосочна практика в различни РЗОК във връзка минимална продължителност на профилактичен и диспансерен преглед предлагаме да се спазва изменението на Чл.170 от НРД 2019-2022 и по-точно отпадането на т. 5 и 6 от ал. 2., което регламентираше минималната продължителност на прегледите, като критерий за качество. Също така бихме искали да отбележим, че продължителността на описване на Амбулаторен лист и изпращането му в НЗИС не могат да дадат информация за продължителността на един преглед. :
​“Чл. 170. (1) Изпълнителите на ПИМП оказват договорените медицински дейности съгласно критериите за качество и достъпност на медицинската помощ, които са критерии за качество и достъпност на процеса и критерии за качество и достъпност на резултата.
​(2) Критериите за качество и достъпност на процеса са:
​1. изпълнение на профилактични прегледи на ЗОЛ над 18 години и формиране на групи от лица с рискови фактори за развитие на заболяване;
степен на обхващане – не по-малко от 33 % от подлежащите;
​2. изпълнение на изискванията на програма „Майчино здравеопазване“;
степен на обхващане – не по-малко от 80 % от подлежащите;
​3. изпълнение на програма „Детско здравеопазване“ по профилактика за проследяване на здравословното състояние на лица на възраст от 0 до 18 години;
степен на обхващане – не по-малко от 83 %;
​4. срочност на извършване на първия преглед на новородено – до 24 часа след изписване от лечебното заведение при осъществен избор на родителите/законните настойници на лекар на детето; при липса на избран лекар до 24-тия час след изписването първият преглед се извършва до 24 часа след избора.
​5. (отм. – ДВ, бр. 4 от 2021 г., в сила от 16.01.2021 г. ())

  1. (отм. – ДВ, бр. 4 от 2021 г., в сила от 16.01.2021 г. ())“

Декларация

ДЕКЛАРАЦИЯ НА РЛК Стара Загора

в солидарност с протеста на

служители на Здравно-осигурителната каса

Регионална лекарска колегия, Стара Загора заявява подкрепа на протеста на служителите на Здравно-осигурителната каса. РЛК Стара Загора приема мотивите за протеста – галопираща инфлация, кризата в държавното управление , неразбиране от ръководните органи за финансовото състояние на служителите на РЗОК и НЗОК .

Считаме обявения протест за справедлив, защото е насочен срещу ниското заплащане на труда на служителите на здравната каса, на които се налага с унизително ниски заплати  да администрират бюджет в размер над 6 млрд. лв. плащания към договорни партньори – общопрактикуващи  лекари, стоматолози, специалисти, лаборатории, болници .

РЛК Стара Загора подкрепя и другите искания на стачкуващите – Министерството на здравеопазването да отпусне нови работни места от 1 юли, когато  служебните задължения на служителите ще нараснат поради прехвърляне на  функции от  агенция „Социално подпомагане“  към НЗОК  за администриране на помощните средства.

13.06.2022г.                                                                     Управителен съвет

Районна лекарска колегия

гр. Стара Загора