Отчет 2021година

ОТЧЕТ

ЗА ИЗПЪЛНЕНИЕТО НА БЮДЖЕТА НА УС НА

РАЙОННА ЛЕКАРСКА КОЛЕГИЯ-СТАРА ЗАГОРА КЪМ 31.12.2021 г.

1.ПРИХОДИ

Приходите през 2021 г. са в размер на 129 727 лв., а са утвърдени по проект 153 350 лв., което представлява 84,60 % от планираните приходи за периода. Получени са по-малко приходи от планираните в размер на 23623 лв.

ПриходиБюджет 2021 г.Отчет към 31.12.2021 г.% на изпълнение
Приходи от членски внос15300012958384,70
Други приходи /такси от членски карти, встъпителен членски внос и такса регистър/35014441,15
ОБЩО15335012972784,60

2.РАЗХОДИ

Разходите за 2021 г. са в размер на 116158 лв., а са утвърдени по проект 104750 лв.

Това представлява 110,90 % от планираните разходи за периода. Изразходвани са повече средства в размер на 11408 лв.

Разпределението им по икономически елементи е както следва:

2.1.Разходи за персонала

По проект са предвидени разходи в размер на 19550 лв., а са изразходвани 19211 лв., което е по-малко от планираното в размер на 339 лв.

Разходи за персоналаБюджет 2021 г.Отчет към 31.12.2021 г.% на изпълнение
Трудови договори1255012993103,50
Граждански договори4000381095,30
Осигуровки3000240880,30
ОБЩО195501921198,30

Средният списъчен брой на работещите по трудови правоотношения за 2021 г. е 1 бр.

2.2.Разходи за материали

По проект са предвидени разходи в размер на 6700 лв., а са изразходвани 5295 лв., което е по-малко от планираното в размер на 1405 лв.

Разходи за материалиБюджет 2021 г.Отчет към 31.12.2021 г.% на изпълнение
Канцеларски материали45039086,70
Ел. енергия60051786,00
Резервни части и поддръжка, почистващи препарати3008327,70
Членски карти35025673,00
Представителни разходи /кафе, напитки, цветя, венци, награди, обяди, вечери/4500368582,00
Инвентар на стойност до 700 лв.50036472,80
ОБЩО6700529579,00

Разходите, свързани с организирането на Деня на лекаря са в размер на 3053 лв. от общата стойност на представителните разходи, които включват:

  • Знаци и грамоти – 836 лв.
  • Торта и вино – 376 лв.
  • Празнична вечеря – 1841 лв.

2.3.Разходи за външни услуги

По проект са предвидени разходи в размер на 6000 лв., а са изразходвани 4233 лв. което е по-малко от планираното в размер на 1767 лв.

Разходи за външни услугиБюджет 2021 г.Отчет към 31.12.2021 г.% на изпълнение
Телефонни, куриерски и пощенски услуги, интернет1800139277,30
Софтуерни и сервизни услуги, хостинг400414103,50
Правни и консултантски услуги150083755,80
Семинари, обучения40000
Обяви, реклами, абонаменти40026065,00
Други разходи за външни услуги1500133088,70
ОБЩО6000423370,55

Други разходи за външни услуги включват:

  • Фотографски услуги за Деня на лекаря – 110 лв.
  • Празнична програма за Деня на лекаря – 350 лв.
  • Платени такси към Изипей, Ипей и други – 870 лв.

2.4.Други разходи

По проект са предвидени разходи в размер на 71300 лв., а са изразходвани 86783 лв. което е повече от планираното в размер на 15483 лв.

Други разходиБюджет 2021 г.Отчет към 31.12.2021 г.% на изпълнение
Командировки35007060202,00
Отчисление чл. внос за БЛС София5720072342126,50
Дарения и помощи10000680068,00
Местни данъци и такси60058196,80
ОБЩО7130086783121,71

През 2021 г. са изплатени дарения на:

  1. Завършили студенти по медицина с отличен успех в размер на 800 лв.
  2. Семейства на починали членове на колегията в размер на 6000 лв.

2.5.Финансови разходи

По проект са предвидени разходи в размер на 1200 лв., а са изразходвани 636 лв., което е по-малко от планираното в размер на 564 лв.

Финансови разходиБюджет 2021 г.Отчет към 31.12.2021 г.% на изпълнение
Банкови такси120063653,00

Резултатът от дейността на РЛК Стара Загора през 2021 г. е положителен в размер на 13569 лв., получен като от приходите в размер на 129727 лв. се приспаднат разходите в размер на 116158 лв. След това от този положителен резултат се приспадат амортизациите

за притежаваните дълготрайни материални активи от РЛК Стара Загора в размер на 7309 лв. и получената разлика от 6260 лв. се отнася в счетоводна сметка общи резерви.

СПРАВКА ЗА ПАРИЧНИТЕ СРЕДСТВА

ПО БАНКОВИ СМЕТКИ И ДЕПОЗИТИ КЪМ 31.12.2021 г.

1.Разплащателни сметки

1.1.Банка ДСК                                                          –                       128985,64

1.2.Банка ОББ                                                          –                        48639,41

2.Депозити

2.1.Банка ДСК                                                          –                         43730,46

3.Каса                                                                                   –                        11946,75

ОБЩО ПАРИЧНИ СРЕДСТВА                                    –                       233302,26