Важно! Актуализация на данни в Националния регистър на БЛС

Важно! Актуализация на данни в Националния регистър на БЛС

СЪОБЩЕНИЕ

УВАЖАЕМИ КОЛЕГИ, 

Във връзка с въвеждането от 15 октомври в експлоатация на Информационната система за контрол на медицинската експертиза и предстоящото въвеждане на електронна рецепта от 1 януари 2021г., Напомняме:  

Всички членове на БЛС да актуализират своите данни в Националния регистър на БЛС: специалност, допълнителни квалификации.

Всички модули на бъдещата НЗИС ще изпращат запитване в реално време до Националния регистър на  БЛС за верификация на лекаря, неговата специалност и допълнителни квалификации, на принципа ДА/НЕ. При проверката няма да бъдат изисквани и съответно предоставяни чувствителни лични данни. 

Непълните данни могат да доведат до невъзможност да изпълнявате служебните си задължения. 

 

УКАЗАНИЯ:

Проверка на вписаните към настоящия момент данни в електронното Ви досие можете да направите в сайта на Националния регистър на БЛС, в раздел „Търсене“ (прил. линк долу).

Актуализация на нередовни/непълни или нови данни може да направите, чрез предоставяне на документ, който ги удостоверява (напр. свидетелство за призната специалност, документ за придобита научна степен/звание).

Документите следва да бъдат представени в оригинал, в офис на РЛК или по електронна поща – сканирани или снимани с висока резолюция.

Молим Ви, съобразно епидемичната обстановка в страната, при възможност от Ваша страна, същите данни да изпращате на официалния имейл адрес на РЛК – rlksz@hotmail.com , както и да ни предоставите актуални данни за кореспонденция с Вас – телефон и имейл адрес. 

Copyright © 2018 Районна колегия на БЛС – Стара Загора

Въвеждане в експлоатация на Информационната система за контрол на медицинската експертиза-Информационна база данни

Въвеждане в експлоатация на Информационната система за контрол на медицинската експертиза-Информационна база данни

УВАЖАЕМИ КОЛЕГИ,

Във връзка с изпълнението на Договор № РД-11-445/05.12.2018 г. с предмет: „Разработка, внедряване и поддръжка на Информационна система за контрол на медицинската експертиза“ (Информационна база данни) приложено Ви предоставям, за публикуване на официалните страници на Вашите администрации, съобщение и ръководство с указания за работа със Системата.

            Приложение: съгласно текста.

С уважение,

ЖЕНИ НАЧЕВА

Заместник-министър на здравеопазването

На 15 октомври ще заработи Информационната система за контрол на медицинската експертиза

На 15 октомври ще заработи Информационната система за контрол на медицинската експертиза, или Информационната база данни (ИБД). Тя ще обслужва цялостния процес по освидетелстване/преосвидетелстване пред органите на медицинската експертиза. Всички направления за ТЕЛК след 15.10.2020 г. ще бъдат въвеждани и управлявани през ИБД.

Системата е създадена в изпълнение на проект „Разработка, внедряване и поддръжка на Информационна система за контрол на медицинската експертиза“ на Министерството на здравеопазването. С нея ще бъдат гарантирани проследимост и високо ниво на контрол на процесите по подаване и обработка на документи за освидетелстване и преосвидетелстване на гражданите.

Системата ще поддържа електронен профил на всички лица, които са били или са обект на медицинската експертиза. Чрез нея гражданите ще могат да получават издадените от общопрактикуващите лекари направления за ТЕЛК. Електронно, чрез КЕП (квалифициран електронен подпис) ще могат да се подават заявления за освидетелстване/преосвидетелстване. По електронен път ще се изпращат и различни уведомления между страните. В реално време всеки ще може да проследи напредъка по обработката на документите си: на адрес: https://ibd.mh.government.bg/

Освен това на гражданите е осигурена възможност за извършване на справки относно специалността и правоспособността на лекарите и зъболекарите от съставите на ЛКК и ТЕЛК. За целта системата е интегрирана с регистрите на Българския лекарски съюз и Българския зъболекарски съюз.

ИБД автоматично ще генерира и съхранява експертните решения на комисиите и ще ги изпраща до АХУ, НЦОЗА, НОИ, АСП и работодател, когато последното е необходимо, съгласно действащото законодателство. Чрез системата институциите ще генерират различни справки – на база които да правят последващи анализи.

Регистрираните заявления или направления преди 15.10.2020 г., както и стартирали производства по оценката на ТНР/ВСУ (вкл. и тези, които са в съдебна фаза до постановяване на влязъл в сила акт на органите на медицинската експертиза), ще продължат по досегашния ред чрез текущата система ЕИСМЕ, до приключване на процеса на медицинската експертиза.

Във връзка с изпълнението на чл.82, ал. 5 от Закона за хората с увреждания, в случай, че лице с увреждания не открие в профила си актуализирани данни, може да подаде заявление за актуализация към органите на медицинската експертиза. Актуализацията ще се извършва през ИСКМЕ.

Copyright © 2018 Районна колегия на БЛС – Стара Загора