Изх. № 007/18.03.2021

 

ДО 

ПРЕДСЕДАТЕЛИТЕ НА ДРУЖЕСТВА КЪМ РК НА БЛС – СТАРА ЗАГОРА

 

Относно: Провеждане на Общи събрания на Дружества към РК на БЛС – Стара Загора.

 

 

УВАЖАЕМИ КОЛЕГИ,

 

Съгласно изпратените от УС на БЛС препоръки за провеждането и организацията на Общите събрания на Дружествата към РК на БЛС – Стара Загора, както и на предстоящото Редовно отчетно- изборно събрание на РК – Стара Загора, Ви уведомяваме:

На свое заседание, проведено на 16.03.2021 г. и отразено в Протокол № 2/16.03.2021 г.,

УС на РК на БЛС – Стара Загора взе решение за свикване на РЕДОВНО ОТЧЕТНО-ИЗБОРНО СЪБРАНИЕ на Районна колегия на Български лекарски съюз – Стара Загора. Събранието е насрочено да се проведе на 10.06.2021 г., от 13:30 ч., на открито. Мястото на провеждане ще бъде уточнено своевременно.

В тази връзка, съгласно чл. 22, ал. 4, 5, 6 и 7 от Устава на БЛС, очакваме от Вас, най-късно до 30.05.2021 г., да организирате провеждането на Общите събрания на поверените Ви Дружества.За осъществяване на тази задача задължително трябва да се актуализират списъците на активно членуващите колеги в съответното дружество. И това да бъде ориентира за броя на делегатите на общото събрание (на 10 лекаря 1 делегат).

Приложено Ви изпращаме бланка – протокол за провеждане на заседание на ОС на Дружество към РК на БЛС – Стара Загора. Протоколът се изготвя в два еднообразни екземпляра – един за Дружеството и един за УС на РК на БЛС – Стара Загора, като последния следва да се изпрати по електронен път до РК на БЛС – Стара Загора, на адрес: rlksz@hotmail.com , най-късно до 01.06.2021 г.

 

Моля да ни уведомите за насрочените дата, час и място на провеждане на Вашето събрание, най- малко 15 дни преди уречената дата.

 

 

 

 

 

С уважение,

 

Д-р Генка Пейчева

ПРЕДСЕДАТЕЛ на УС

РК на БЛС – Стара Загора

 

 

18.03.2021 г.

Стара Загора