Кой предлага и изпълнява услугата:

 • Община Казанлък

Кой може да ползва услугите:

 • Пълнолетни лица (над 18 г.) с различни форми на

деменция и техн ите се мейства;

 • Пълнолетни лица с различни форми на деме нция ,

ползващи други социални услуги в общността ,

както и лицата , които се грижат за тях;

 • Пълнолетни лица с различни форми на деме нция ,

ползващи услу ги от резиде нтен тип в специализирани институции на територията на Община Казанлък, и те хните семейства.

Какви услуги се предлагат:

Услугите се предоставят от мултидисщшлинарен екип, състоящ се от:

ll      Социални работници;

 • Медицински сестри ;
 • Гериатричен специалист ;
 • Трудотер апевти;
 • Психолог;
 • Психиатър;
 • Рехабилитатор.

Материална база:

 • Материалната   база    и     оборудването,     с     които

разполага центъ ра са напълно съобразени с функционалностите му. Дневният център разполага със зала за рехабилитация, всекид невна , кухня с трапезария, кабинети на психолог, социални работници и медицински сестри, зала за трудотерапия и 6 спални помещения със собствени санитарни възли.

Цел на услугата:

 • копие на експертно решение на ТЕЛК/ НЕЛК; о          копие на медицинаш протокол на ЛКК;
 • копие                на               удостоверение                за настойничество/попечителство (при наличие);
 • докуме нт       за       самоличност       на      законен представител (за справка)
 • При първоначално постъпване на потребителя в ДЦПЛРФДТС (или при прекъсване ползването на социалните услуги за повече от  два  месеца) се       представя  резултат                от           задължително контролно изслед ване за чревно носителство и паразити на потребители, ползващи социалните услуги;
 • служебна    бележка   за  настоящ   адрес       (при разлика с постоянен адрес).

Контакти:

0882 83 66 69

0885 44 06 51

 • Хранене и условия за почивка. Храненето е съобразено с диетич ните и възрасто ви особе ности на потребителите;
 • Комплексна рехабилита ция и хигиенни услуги;
 • Оказване на ежеднев на подкрепа за поддържане и разширяван е на уменията за самостоятелен живот;
 • Корекционно-ком пснса торна и социализ иращ а дейнос т за под пома гане съхраняването на

двигателното, психическото и умствено развитие на потребителите;

l.J    Поддърж ане     и      развитие     на      инд иви дуалните

П Създаване на възможност за независим живот на възрастните хора и хората с увреждания чрез предоставяне на качествени, достъпни и ефективни между секторни услуги за дългосрочна грижа, съобразени с реалните потребности на хората в общността;

 • Извеждане на хората с увреждания и възрастните

хора от специализираните институции;

 • Превснция на институционализацията на тези лица

чре з     предоставяне     на     социалните      услуги     в общността за дневна и почасова грижа.

възможности, социалните уме ния и контакти ;

 • Консултиране и оказване на съдействие и подкрепа

на семействата и близките на потребителите с различна форма на деменция;

Условия и ред за ползване на социашште услуги:

О Писмено със  Заявление до  Дирекция  „Социално под помагане – Казанлък „

 • Към заявлението се прилагат следните документи:

o      копие от документ за самол ичност (за справка); о           актуал ни медицински до кументи, с които се

удостоверява здравословно състояние на лицето и е поставена диагноза деменция;

Къде и как може да намерите дневния център:

Дневен център за подкрепа на лица    с     различни    форми      на деменция и техните семейства се намира на адрес: гр. Казанлък, ул.         ,,М.              Стойнов“                №       11                   в непосредствена близост до Дом за пълнолетни лица с деменция.

Дневен център за подкрепа на лица с различни форми на деменци я и техните семейства

Кой предлага и изпълнява услугата:

 • Община Казанлък

Кой може да ползва услугите:

 • Пълнолетни лица (над 18 г.) с различни форми на

деменция и техн ите се мейства;

 • Пълнолетни лица с различни форми на деменция ,

ползващи други социални услуги в общността ,

както и л ицата , които се грижат за тях;

 • Пълнолетни лица с различни форми на деменция ,

ползващи услуги от резидентен тип в специализирани институции на територията на Община Казанлък, и техните семейства.

Какви услуги се предлагат:

Услугите се предоставят от мултидисциплинарен екип, състоящ се от:

ll      Социални работници;

 • Медицински сестри ;
 • Гериатричен специалист ;
 • Трудотер апевти;
 • Психолог;
 • Психиатър;
 • Рехабилитатор.

Материална база:

 • Материалната   база    и     оборудването,     с     които

разполага центъ ра са напълно съобразени с функционалностите му. Дневният център разполага със зала за рехабилитация, всекид невна , кухня с трапезария, кабинети на психолог, социални работници и медицински сестри, зала за трудотерапия и 6 спални помещения със собствени санитарни възли.

Цел на услугата:

 • копие на експертно решение на ТЕЛК/ НЕЛК; о          копие на медицинаш протокол на ЛКК;
 • копие                на               удостоверение                за настойничество/попечителство (при наличие);
 • докуме нт       за       самоличност       на      законен представител (за справка)
 • При първоначално постъпване на потребителя в ДЦПЛРФДТС (или при прекъсване ползването на социалните услуги за повече от  два  месеца) се       представя  резултат                от           задължително контролно изслед ване за чревно носителство и паразити на потребители, ползващи социалните услуги;
 • служебна    бележка   за  настоящ   адрес       (при разлика с постоянен адрес).

Контакти:

0882 83 66 69

0885 44 06 51

 • Хранене и условия за почивка. Храненето е съобразено с диетич ните и възрасто ви особе ности на потребителите;
 • Комплексна рехабилита ция и хигиенни услуги;
 • Оказване на ежеднев на подкрепа за поддържане и разширяван е на уменията за самостоятелен живот;
 • Корекционно-ком пснса торна и социализ иращ а дейнос т за под пома гане съхраняването на

двигателното, психическото и умствено развитие на потребителите;

l.J    Поддърж ане     и      развитие     на      инд иви дуалните

П Създаване на възможност за независим живот на възрастните хора и хората с увреждания чрез предоставяне на качествени, достъпни и ефективни междусекторни услуги за дългосрочна грижа, съобразени с реалните потребности на хората в общността;

 • Извеждане на хората с увреждания и възрастните

хора от специализираните институции;

 • Превснция на институционализацията на тези лица

чре з     предоставяне     на     социалните      услуги     в общността за дневна и почасова грижа.

възможности, социалните уме ния и контакти ;

 • Консултиране и оказване на съдействие и подкрепа

на семействата и близките на потребителите с различна форма на деменция;

Условия и ред за ползване на социашште услуги:

О Писмено със  Заявление до  Дирекция  „Социално под помагане – Казанлък „

 • Към заявлението се прилагат следните документи:

o      копие от документ за самол ичност (за справка); о           актуал ни медицински до кументи, с които се

удостоверява здравословно състояние на лицето и е поставена диагноза деменция;

Кой предлага и изпълнява услугата:

 • Община Казанлък

Кой може да ползва услугите:

 • Пълнолетни лица (над 18 г.) с различни форми на

деменция и техн ите се мейства;

 • Пълнолетни лица с различни форми на деме нция ,

ползващи други социални услуги в общността ,

както и л ицата , които се грижат за тях;

 • Пълнолетни лица с различни форми на деме нция ,

ползващи услу ги от резиде нтен тип в специализирани институции на територията на Община Казанлък, и те хните семейства.

Какви услуги се предлагат:

Услугите се предоставят от мултидисщшлинарен екип, състоящ се от:

ll      Социални работници;

 • Медицински сестри ;
 • Гериатричен специалист ;
 • Трудотер апевти;
 • Психолог;
 •  Психиатър;
 • Рехабилитатор.

Материална база:

 • Материалната   база    и     оборудването,     с     които

разполага центъ ра са напълно съобразени с функционалностите му. Дневният център разполага със зала за рехабилитация, всекид невна , кухня с трапезария, кабинети на психолог, социални работници и медицински сестри, зала за трудотерапия и 6 спални помещения със собствени санитарни възли.

Цел на услугата:

 • копие на експертно решение на ТЕЛК/ НЕЛК; о          копие на медицинаш протокол на ЛКК;
 • копие                на               удостоверение                за настойничество/попечителство (при наличие);
 • докуме нт       за       самоличност       на      законен представител (за справка)
 • При първоначално постъпване на потребителя в ДЦПЛРФДТС (или при прекъсване ползването на социалните услуги за повече от  два  месеца) се       представя  резултат                от           задължително контролно изслед ване за чревно носителство и паразити на потребители, ползващи социалните услуги;
 • служебна    бележка   за  настоящ   адрес       (при разлика с постоянен адрес).

Контакти:

0882 83 66 69

0885 44 06 51

 • Хранене и условия за почивка. Храненето е съобразено с диетич ните и възрасто ви особе ности на потребителите;
 • Комплексна рехабилита ция и хигиенни услуги;
 • Оказване на ежеднев на подкрепа за поддържане и разширяван е на уменията за самостоятелен живот;
 • Корекционно-ком пснса торна и социализ иращ а дейнос т за под пома гане съхраняването на

двигателното, психическото и умствено развитие на потребителите;

  Поддържане     и      развитие     на      индивидуалните

П Създаване на възможност за независим живот на възрастните хора и хората с увреждания чрез предоставяне на качествени, достъпни и ефективни междусекторни услуги за дългосрочна грижа, съобразени с реалните потребности на хората в общността;

 • Извеждане на хората с увреждания и възрастните

хора от специализираните институции;

 • Превснция на институционализацията на тези лица

чре з     предоставяне     на     социалните      услуги     в общността за дневна и почасова грижа.

възможности, социалните уме ния и контакти ;

 • Консултиране и оказване на съдействие и подкрепа

на семействата и близките на потребителите с различна форма на деменция;

Условия и ред за ползване на социашште услуги:

О Писмено със  Заявление до  Дирекция  „Социално под помагане – Казанлък „

 • Към заявлението се прилагат следните документи:

o      копие от документ за самол ичност (за справка); о           актуал ни медицински до кументи, с които се

удостоверява здравословно състояние на лицето и е поставена диагноза деменция;